Yüksek Lisans ve Doktora

Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) son yıllarda önemle üzerinde durduğu konulardan birisi yerli savunma sanayinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda MSB Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik kurumlarının savunma sistem ihtiyaçlarının maksimum ölçüde yurt içi olanak ve kabiliyetlerin oluşturularak sağlanması için yoğun bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bu güne kadar yapılan çalışmalar sonucunda MSB ihtiyaçların %50 civarında yurtiçi olanaklarla sağlanmakta olduğu belirtilmektedir. İhtiyaçların daha fazla oranlarda sağlanabilmesi için ileri teknolojileri gerektiren kara, hava ve deniz araçları; muhabere elektronik ve bilgi sistemleri, elektronik harp ve algılayıcılar, roket-füze ve mühimmat konularında sanayinin oluşturulması için en önemli unsur nitelikli insan alt yapısının geliştirilmesidir. Bu programın üniversitemizde açılması için en önemli çıkış noktası da belirtilen bu nitelikli insan alt yapısı gereksiniminin gün geçtikçe hızla artacağı olmuştur.

Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı;

Mekatronik, makine, endüstri, gemi ve deniz teknolojileri, uçak-uzay, malzeme ve metalürji, kimya, kara, hava, deniz harp okulları mezunları, elektrik, elektronik-bilgisayar ve kontrol eğitimi konusunda lisans derecesine sahip ve halen endüstride çeşitli kademelerde çalışmakta olan kişilere, işlerinden ayrılmaya gerek olmaksızın ilgilerini ve çalışma alanlarını temel alarak, teknoloji konularında uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Çalışan kişilerin, güncel ve teknolojik bilgilerini iş hayatına uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Özellikle son yıllarda akıllı cihaz, mikro makineler, üretimde otomasyon ve kontrol, mekatronik sistemler ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler çok hızlı bir artış göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu değişim ve gelişim hızla artmaya devam edecektir. Günümüz koşullarının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, problem çözebilme yeteneği kazanmış ve iş hayatına öğrenmiş olduğu yeni teknolojileri adapte edebilecek, karşılaştığı problemleri çözmek üzere bilimsel araştırma yapabilecek bireyler yetiştirmek, yüksek lisans programımızın hedefleri arasındadır.

Savunma Teknolojileri Dersleri ve Seçmeli Dersler Tablosu
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T U K
Güz Yarıyılı (1.Yarıyıl)
Z Mühendislik Matematiği 3 0 3
Z Teknoloji Yönetimi 3 0 3
S Seçime Bağlı Ders 3 0 3
S Seçime Bağlı Ders 3 0 3
Z Seminer I
Bahar Yarıyılı (2.Yarıyıl)
Z İleri Bilgisayar Destekli Dizayn 3 0 3
Z İleri Sayısal Yöntemler 3 0 3
S Seçime Bağlı Ders 3 0 3
S Seçime Bağlı Ders 3 0 3
Z Seminer II
Güz Yarıyılı (3.Yarıyıl)
Z Yüksek Lisans Tezi/Projesi
Bahar Yarıyılı (4.Yarıyıl)
Z Yüksek Lisans Tezi/Projesi
Z: Zorunlu                S: Seçmeli
 
Seçime Bağlı (Teknik) Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi
T U K
S İleri Akışkanlar Dinamiği 3 0 3
S İleri Termodinamik 3 0 3
S Benzerlik ve Model Teorisi 3 0 3
S İnsan-Makine Sistemleri 3 0 3
S Isı İletimi 3 0 3
S Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3 0 3
S Sualtı Akustiği 3 0 3
S Viskoz Akım Teorisi 3 0 3
S Triboloji 3 0 3
S Mekanik Sistemlerin Dinamiği 3 0 3
S Sürekli sistemlerin Dinamiği 3 0 3
S Mekanik Titreşimler 3 0 3
S İleri Toz Metalurjisi 3 0 3
S Tahribatsiz Muayene Yöntemleri 3 0 3
S Kompozit Malzemeler 3 0 3
S Elektromanyetik Işınım, Saçılım ve Yayılım 3 0 3
S Radar Sistemlerinin Temelleri 3 0 3
S Pervane Teorileri 3 0 3
S Savaş Gemileri Dizaynı 3 0 3
S İleri Ölçüm Teknikleri 3 0 3
S Mekatronik Sistem Tasarımı 3 0 3
S Gemilerde Özel Sevk Sistemleri 3 0 3
 

Gedik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Ders İçerikleri


Programda Yer Alan Tüm Derslerin İçerikleri


Mühendislik Matematiği (3-0)3
Vektörler ve Uzay Analitik Geometri, Vektörel Fonksiyonlar Ve Uzayda Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler, Çok Katlı İntegraller, Vektörel Alanda İntegrasyon, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, İntegral Denklemler, Kompleks Analiz ve Konform Dönüşümler.

Teknoloji Yönetimi (3-0)3
Teknoloji, teknoloji yönetimi, buluş ve yeniliğin tanımı; Yenilik türleri; Yenilik derecesi; Teknolojik süreksizlik; Teknolojik değişimin yeni ve mevcut işletmeler arasındaki rekabeti etkileme şekli; Statik yenilik modelleri; dinamik yenilik modelleri; Teknoloji stratejisinin hazırlanması; Teknoloji temin yöntemleri; Yenilikçi bir organizasyonu oluşturmak ve yönetme

İleri Bilgisayar Destekli Dizayn (3-0)3
Sonlu elemanlar analizi ve analitik modellemenin karşılaştırılması, çok kullanılan sonlu eleman kodları ve karşılaştırılması, lineer Statik analiz, yayılı yükler, koordinat sistemi dönüşümü, FEA’de simetri, modelleme detayları, mesh oluşturma, basit bir elastik problemin BASIC programa diliyle yazılmış açık programının incelenmesi ve hazırlanması, commercial kodlara giriş; ANSYS ve MARC-Mentat, FEA ile problem çözümlerinin incelenmesi hata arama ve convergence, örnek 2-D mekanik problem çözümü, örnek 3-D mekanik problem çözümü.

İleri Sayısal Yöntemleri (3-0)3
Lineer Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, Lineer Olmayan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri, İnterpolasyon, Fonksiyon Yerleştirme, Sayısal Türev ve İntegral, Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin sayısal Çözüm Yöntemleri, Sonlu Farklar Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sınır Elemanları Yöntemi.

İleri Akışkanlar Dinamiği (3-0)3
Skalar, Vektör ve Tensör Analizi,. Sürekli Ortam ve Sürekli Ortam Olarak Akışkanlar, Akışkan Hareketinin Lagrangian ve Eulerian Analizi, Transport Teoremi. Akışkanların Kinematiği, Akım Çizgisi, Zaman Çizgisi, İz Çizgisi, Yörünge, Vortisiti, Girdap, Rotasyon Ve Deformasyon. Temel Denklemler. Yardımcı Kanunlar, Süreklilik Denklemi, Momentum Denklemi, Enerji Denklemi, Subsonik Potansiyel Akışlar, İki Boyutlu Potansiyel Akışların Kompleks Fonksiyonlar Metoduyla Analizi, Konformal Transformasyon ve Potansiyel Akışların Analizinde Kullanılması, Yüzey Dalgaları.

İleri Termodinamik (3-0) 3
Durum denklemleri, özellikler ve özellik bağıntıları, sıkıştırılabilir sistemler dışındaki diğer sistemler, reaksiyona girmeyen sistemler, hava-buhar karışımları, faz değişimi ve kimyasal denge, reaksiyon hızı, yanma sürecine uygulanması, tersinmezliklerin dengelenmesi, ekserjinin belirlenmesi ve bilançosu, nemli hava uygulamaları, denge reaksiyonları, denge kompozisyonları, modern güç ve soğutma sistemleri, modelleme yöntemleri, optimizasyon yazılımları, enerji depolama sistemleri.

Benzerlik ve Model Teorisi (3-0)3
Giriş, tanımlar, boyutlar, boyutsuzlaştırılmış büyüklükler / Uluslararası birimler / Buckingham-pi teoremi, boyutsuz parametre grupları ve fiziksel anlamları / Benzerlik (geometrik, kinematik, dinamik) / Hidrodinamik benzerlik yasaları (akışkan içinde hareket eden cisimler, akışkan yüzeyinde hareket eden cisimler, dönel cisimler-pervaneler), mühendislikteki uygulamalar / Gemi inşaatı mühendisliğinde model deneyleri, blokaj ve ölçek etkisi.

İnsan-Makine Sistemler (3-0)3
İnsan-Makine Sistemlerinin temel kavramları, Modern Ergonominin temel konuları, Çalışma yeri tasarımında antropometrinin rolü, Çalışan insanlar yüzdelerine göre Antropometrik verilerin kullanılması. El ile taşımada temel biyomekanik özellikler, İş Fizyolojisi, İş Psikolojisi ve Zihinsel İş yükü. Sıcaklık, titreşim, gürültü, nem, aydınlatma vb. incelenmesi. Hafıza ve algılama yeteneği, İş Sistemlerinde Karar Verme, Motivasyon ve İş Tatmini.

Isı İletimi (3-0)3
Isı ve Kütle Geçişi İle İlgili Temel Kavramlar ve Kanunlar, Isı ve Kütle Geçişi Arasındaki Andırım (Benzerlik), Isı ve Kütle Yayılımı, Özelikler ve Mekanizmalar, Katılarda ve Laminer Akış Durumunda 1-Boyutlu Derişiklik Dağılımları, Karışımlar İçin Süreklilik ve Enerji Denklemleri, Çok-Boyutlu ve Zamana Bağlı Sistemler, Türbülanslı Akışta Momentum, Isı ve Kütle Geçişi.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (3-0)3
Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri; Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin analitik incelenmesi; Sonlu fark ve sonlu hacim ayrıklaştırmasına giriş; Daimi taşınım-iletim denklemi; Zamana bağlı taşınım-iletim denklemi; Sıkıştırılamaz Navier-Stokes denklemi; Iteratif çözüm yöntemleri; Skaler korunum yasaları; Bir boyutlu Euler denklemleri; Euler denklemlerinin genel tanım bölgesinde sayısal çözümü; Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar için birleştirilmiş yöntemler.

Sualtı Akustiği (3-0)3
Giriş, Akustiğin Temelleri, akustik Düzlem Dalgalar, Akustik Küresel Dalgalar, Rezonatör ve Filtreler, Ses Dalgalarının Akışkan Ortamında Emilmesi, sualtı Ortamı, Sualtında İletim kaybı, sesin Yayılımı, Sualtı gürültüsü ve Çeşitleri, Sualtı Akustiği Uygulamaları, Akustik Cihazlar.

Viskoz Akım Teorisi (3-0)3
Viskoz Akış Olaylarına Örnekler. Akışkanın Özellikleri, Viskoz Akış Problemlerinde Sınır Koşulları, Sıkıştırılabilir Viskoz Akışkanın Temel Denklemleri, Süreklilik Denklemi. Navier-Stokes Denklemleri, Enerji Denklemi, Sınır Koşulları, Viskoz Akışta Boyutsuz Parametreler, Girdap ve Akım Fonksiyonu Kavramları, Eylemsizlik Dışı Koordinat Sistemleri, Kontrol Hacmi Formülasyonları, Newtonyan Viskoz Akış Denklemlerinin Çözümleri, Couette Akışları, Borularda Poiseuille Akışları, Daimi Olmayan Boru Akışları, Hareketli Sınırlarda Daimi Olmayan Akışlar, Asimptotik Emme Akışları, Benzerlik Çözümleri, Sünme Akışı Çözümleri, Laminer Sınır Tabakalar, Laminer Sınır Tabaka Denklemleri, Sınır Tabaka Denklemlerinin Benzerlik Çözümleri, Serbest Kayma Akışları, Yaklaşık Integral Yöntemler. Termal Sınır Tabaka Hesapları, Boru Girişindeki Akışlar. Dönel Simetrik Sınır Tabaka Denklemleri, Asimptotik Açılımlar ve Üç-Kat Teorisi, Üç Boyutlu Laminer Sınır Tabakalar, Serbest Konveksiyon Sınır Tabakaları.

Triboloji (3-0)3
Ara yüzeylerin kalitesi. Kuru yüzeylerde sürtünme. Sürtünmeye etki eden faktörler ve sürtünme teorileri. Yağlamasız kaymalarda ara yüzey sıcaklığı ve oksit tabakası oluşması. Aşınma mekanizmaları; Yapışkan, yontucu, korozyonlu, yorulmalı ve fretaj aşınma türleri. Aşınmanın ölçülmesi. Aşınmaya etki eden faktörler ve aşınma teorileri. Yağlayıcılar ve özellikleri. Katı tabaka ve sınır tabakası yağlama yöntemleri. Hidrostatik ve hidrodinamik yataklar. Tribolojinin endüstriyel uygulamaları.

Mekanik Sistemlerin Dinamiği (3-0)3
Genelleştirilmiş koordinatlar ve serbestlik derecesi, Virtüel işler prensibi, D’Alembert prensibi, Lagrange denklemleri, Lagrange çarpanları methodu, Hamilton prensibi, Hamilton fonksiyonu, Hamilton kanonik denklemleri.
Sürekli sistemlerin Dinamiği (3-0)3
Prizmatik çubukların boyuna, burulma ve enine titreşimleri: Çeşitli sınır şartları altında serbest ve zorlanmış titreşimlerinin hareket denklemleri, sınır-değer problemi ve çözümü, ara noktalardaki tekilliklerin etkisi, sınırdan ve aradan etkiyen tekil kuvvet etkisindeki ve yayılı kuvvet etkisindeki zorlanmış titreşimleri. Genel düzlemsel hareket yapan kirişlerin enine titreşimlerinin hareket denklemi. Sürekli sistemlerin titreşim analizinde yaklaşık bir yöntem: Galerkin yöntemi.

Mekanik Titreşimler (3-0)3
Titreşim hareketlerinin Kinematiği, Tek Serbestlik Dereceli Sistemler, Çift Serbestlik Dereceli Sistemler, Çok Serbestlik Dereceli Sistemler, Burulma Titreşimleri, Sürekli Ortamların Titreşimleri, Lineer Olmayan Titreşimler, Çok Silindirli Motorlarda ve Pervanelerde Titreşim, Titreşim ve Ses,

İleri Toz Metalurjisi (3-0)3
Tanımlar, metal tozu üretim yöntemleri, metal tozlarının özellikleri ve muayenesi özel toz üretim yöntemleri, metal tozlarının şekillendirilmesi, yoğunlaştırma teknikleri, dövme ve ekstrüzyon yöntemleri, sinterleme, toz metal tekniğine uygun parça tasarımı.

Tahribatsiz Muayene Yöntemleri( 3-0)3
Tahribatsız test yapımının kalite güvencesi üzerindeki önemi. Malzemelerde tahribatsız kusur tayini. Ultrasonik, radyografik,sıvı etkili, manyetik taneli ve girdap akım testi gibi yaygın bir şekilde kullanılan NDT methodlar. Endüstrideki belirli problemlerin tahribatsız testlerinin uygulaması.

Kompozit Malzemeler (3-0)3
Kompozit malzemelerin tanımı; dispersiyonla mukavemeti artırılmış kompozitler, partikül ve elyaf ile takviye edilmiş kompozitler. Cam takviyeli plastikler (CTP); Polimerlerin ve takviye elemanlarının özellikleri, üretim yöntemleri, tabakalı kompozitlerin mekanik davranışları, tabaka teorisi, tabakalı kompozitlerin tasarımı ve analizi, test yöntemleri. Metal matrisli kompozitler (MMK); matris alaşımları, takviye elemanları, elyaf-matris arayüzeyindeki reaksiyonlar, üretim yöntemleri, MMK malzemelerinin özellikleri, test yöntemleri.

Elektromanyetik Işınım, Saçılım ve Yayılım (3-0)3
Maxwell ve Alan Denklemleri, Homojen ve Homojen Olmayan Ortamlarda EM Dalgalar, Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler, Green Fonksiyonu ve Sturm-Liouville Problemi, Dispersiyon ve Isotropik Olmayan Ortamlar, Antenler, Yarıklar ve Diziler, Iletken ve Dilektrik Cisimlerden Saçılma, Karmaşık Nesnelerden Saçılma, Geometrik Optik, GTD, Fizik Optik, PTD, UTD, Tabakalı Ortamlar, Ters Saçılma, Sayısal Teknikler

Radar Sistemlerinin Temelleri (3-0)3
Radar sistemleri, giriş ve tarihçe, radar terimleri ve tanımları, maksimum menzil, menzil, açı ve hız çözünürlüğü, radar denklemi, işaret-gürültü oranı (SNR), radar işareti, hedef, gürültü, kargaşa ve enterferans, radar işaretinin stokastik modellenmesi, radar işaretinin propagasyonu, hedef radar saçılma yüzeyi (RCS), deteksiyon, izleme, sınıflama ve tanıma radarları, profil radarları, yapay açıklıklı radar (SAR), ters yapay açıklıklı radar (ISAR), radar deteksiyon teorisi, hedef izleme, çok algılayıcılı tümleşik gözetleme sistemleri, veri füzyonu

Pervane Teorileri (3-0)3
Giriş, Pervane Geometrisi, Pervane Hidromekaniği, Momentam Teorisi, Kanat Elemanı Teorisi, Sirkülasyon Teorisi, Nozullu Pervaneler, Uygulamalar.

Savaş Gemileri Dizaynı (3-0)3
Savaş gemileri Tarihçesi, Savaş Gemileri Tipleri, Görevleri, Sınıflandırılması, Savaş Gemilerinin Sistem ve Alt Sistemleri, Savaş Gemileri Silah Sistemleri, Malzemeler, Nükleer ve Biyolojik Etkiler ve Karşı tedbirler, İzler ve İz Yöntemleri, Akustik, Rezonans, Magnetik İz ve Dalga İzi, Savaş Gemileri Dizaynı, Genel Yerleştirme Plan Prensipleri, Performans Kriterleri, Manevra, Sığa, Şok, Bölmeleme, Yaralanma, Elektronik Etkileşim, İnsan Faktörü, Gizlenme Özellikleri, Geleceğin Savaş Gemileri, Deniz Mayınları, Mayın harbi, Denizaltı Dizaynı ve İnşaatı, Dünya Deniz Kuvvetlerinden Örnek Savaş Gemileri.

İleri Ölçüm Teknikleri (3-0)3
SI Birim Sistemi, Tarihçe, Ölçme Aletleri, Ölçme Hata Analizi, Temel Kavramlar, Temel İstatistik Kavramlar, Belirsizlik Hesaplamaları, Boyut, Kütle, Zaman, Ses, Sıcaklık, Nem, Viskozite, Hacim, Isıl İletkenlik, Basınç, Frekans, Manyetik, Elektrik Ölçümleri, Laboratuvar Kalite Sistemleri ve Uygulamaları.

Mekatronik Sistem Tasarımı (3-0)3
Mekanik ve elektronik sistemler ile kontrol aygıtlarından oluşan bileşenler bütününün çalışma, tümleşik tasarım ve karşılaştırmalı değerlendirilme ve özellikleri; laboratuvar deneyimi ile olguları pekiştirici çalışmalar. Laboratuvar dışındaki dersler deneylere ve dersin ana birimi olan dönem projesine destek verici nitelikte olacaktır.

Gemilerde Özel Sevk Sistemleri (3-0)3
Giriş, Gemilerde Sevk Sistemleri, uskur Pervaneler, Hatvesi Kontrol Edilebilen Pervaneler, Tandem Pervaneler, Zıt Dönüşlü Pervaneler, Nozullu Pervaneler, Grim Tekeleri, Kristen- Boeing Pervaneleri, Sikoloidal Pervaneler (Voith-Schneider Pervaneleri), Schoettel Dümen Pervaneleri Yüzey Yarıcı Pervaneler, İz Düzenleyiciler

Register online now for education programs